Algemene Voorwaarden JBcustomizing 

J. De Brouwer h.o.d.n. JBcustomizing (hierna: JBcustomizing events) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77252608.

 

Artikel 1 - Begrippen 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Deelnemer tot het verrichten van Diensten door JBcustomizing events. 

3. Bestuurder: de feitelijke persoon die de auto tijdens het Evenement bestuurt.  

4. Bijrijder: de persoon die zich in de auto naast de Bestuurder bevindt tijdens het Evenement.  

5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.  

6. Deelnemer: de Consument die Deelneemt aan een door JBcustomizing events georganiseerd Evenement.  

8. Diensten: JBcustomizing events verzorgt het organiseren van Evenementen in de ruimste zin des woords. 

7. Evenement: iedere uitvoering en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords. 

8. JBcustomizing events: de dienstverlener die Diensten aan Deelnemer aanbiedt. 

9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Deelnemer  en JBcustomizing events, alsmede voorstellen van JBcustomizing events voor Diensten die door JBcustomizing events aan Deelnemer worden verstrekt en die door Deelnemer worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door JBcustomizing events waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen. 

10. Toegangsbewijs: Een toegangsbewijs is een door JBcustomizing events verstrekte fysieke of digitaal document voorzien van een unieke code, waaruit de bevoegdheid van de Deelnemer blijkt om te mogen deelnemen aan het Evenement. Hier onder wordt ook verstaan de inschrijving tot deelname aan het Evenement.  

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van JBcustomizing events, elke Overeenkomst tussen JBcustomizing events en Deelnemer en op elke dienst die door JBcustomizing events wordt aangeboden. 

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Deelnemer de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal JBcustomizing events aan Deelnemer aangeven op welke wijze Deelnemer de algemene voorwaarden kan inzien. 

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met JBcustomizing events is overeengekomen.  

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Deelnemer. 

5. De algemene voorwaarden van Deelnemer zijn uitgesloten. 

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. 

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing. 

10. In het geval JBcustomizing events niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen. 

11. De minimale leeftijd van Deelnemer dient 18 jaar te zijn. Dit geldt zowel voor de Bestuurder als de Bijrijder.  

 

Artikel 3 - Het Aanbod  

1. Alle door JBcustomizing events gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.  

2. JBcustomizing events is slechts aan het Aanbod gebonden indien Deelnemer het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan via de aangegeven methode. Niettemin heeft JBcustomizing events het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Deelnemer om een voor JBcustomizing events gegronde reden te weigeren.  

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Deelnemer in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.  

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor latere Evenementen. Aanbiedingen zijn slechts geldig op basis van beschikbaarheid. 

 

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Deelnemer een Aanbod c.q. Overeenkomst van JBcustomizing events heeft aanvaard door aanschaf van het toegangsbewijs dan wel de toegangsbewijzen, tenzij anders overeengekomen.  

2. JBcustomizing events heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.  

3. JBcustomizing events is niet gehouden aan een Aanbod indien Deelnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Deelnemer geen rechten ontlenen. 

4. Elke Overeenkomst die met JBcustomizing events wordt aangegaan of een project dat door Deelnemer aan JBcustomizing events wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met JBcustomizing events is verbonden. 

5. Deelnemer heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij JBcustomizing events met toestemming van Deelnemer reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Deelnemer ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.  

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Deelnemers wordt aangegaan, is elke Deelnemer afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst 

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de Overeenkomst is bepaald.  

2. De Overeenkomst eindigt automatisch zodra het in de Overeenkomst bepaalde Evenement is geëindigd, dan wel indien de overeengekomen looptijd voor het Evenement is verstreken.  

3. Zowel Deelnemer als JBcustomizing events kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Deelnemer. 

4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst maakt Deelnemer geen aanspraak op enige restitutie van het toegangsbewijs. 

5. Zowel Deelnemer als JBcustomizing events kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is JBcustomizing events nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. 

 

Artikel 6 - Annulering 

1. Annulering van een reeds door JBcustomizing events bevestigde Toegangsbewijs door Deelnemer dient schriftelijk aan JBcustomizing events te worden medegedeeld.  

2. In geval van annulering tot vier maanden voor de aanvangsdatum van het Evenement is Deelnemer 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Bij annulering tot twee maanden voor de aanvangsdatum van het Evenement is Deelnemer 75% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Bij annulering een maand voor aanvang van het Evenement is Deelnemer 90% van het volledige bedrag verschuldigd. Indien annulering een week voor aanvang van het Evenement geschiedt is Deelnemer het volledige bedrag 100% verschuldigd.  

3. JBcustomizing events is gerechtigd een Evenement te annuleren of verplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van Deelnemer om te controleren of een Evenement wordt of is geannuleerd/verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal JBcustomizing events zijn best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, Deelnemer daarover te informeren. JBcustomizing events kan echter niet garanderen dat Deelnemer deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvang. JBcustomizing eventsis niet aansprakelijk voor enige schade ter zake, en is niet gehouden tot vergoeding of restitutie van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten. 

4. Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven in beginsel geldig voor het verplaatste Evenement, tenzij anders wordt aangegeven. Indien Deelnemer niet in de gelegenheid is om in de vervangende periode het Evenement te bezoeken, dan zal JBcustomizing events overgaan tot restitutie van het Toegangsbewijs, behoudens rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten. 

 

Artikel 7 - Toegangsbewijs 

1. Een Toegangsbewijs bestaat uit een door JBcustomizing events verstrekt digitaal document met een barcode, tenzij JBcustomizing events een fysiek toegangsbewijs ter beschikking stelt. De barcode is een unieke code.  

2.Toegangsbewijzen zijn persoonsgebonden en worden eenmalig verstrekt. JBcustomizing events mag ervan uitgaan dat de houder van het Toegangsbewijs de rechthebbende daarop is. 

3. Deelnemer dient zich te onthouden van het op enigerlei wijze doorverkopen van het Toegangsbewijs aan derden, tenzij JBcustomizing events Deelnemer hiertoe expliciet toestemming heeft gegeven. 

4. JBcustomizing events behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Deelnemer mag worden verkregen; de (potentiële) Deelnemer is in dat geval verplicht zich hieraan te houden. 

5. Indien en voor zover Deelnemer een Toegangsbewijs, dan wel Toegangsbewijzen, zonder commercieel oogmerk ter beschikking stelt aan derden, zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing op deze derden. Deelnemer staat ervoor in dat de in dit artikel genoemde derden op de hoogte zijn van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten. 

6. Het risico van beschadiging, verlies, misbruik en diefstal van een Toegangsbewijs komt voor rekening en risico van Deelnemer. 

7. Toegangsbewijzen kunnen door of vanwege JBcustomizing events ongeldig worden verklaard en/of de Deelnemer kan de toegang tot het Evenement worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs is verkregen door middel van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins.  

 

Artikel 8 - Verplichtingen Deelnemer 

1. Deelnemer is verplicht alle door JBcustomizing events verzochte informatie alsmede relevante gegevens bij het akkoord gaan met het Aanbod te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder worden in ieder geval verstaan de naam, contactgegevens en e-mailadres. 

2. JBcustomizing events is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren. Bij onjuiste en/of onvolledige informatie kan het voorkomend dat JBcustomizing events Deelnemer de toegang van het Evenement ontzegt.  

3. Indien JBcustomizing events het Toegangsbewijs via elektronische communicatie (e-mail), draagt zij er zorg voor dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. JBcustomizing events staat niet in voor de vertrouwelijkheid van het Toegangsbewijs noch de juiste ontvangst daarvan. 

4. Deelnemer is verplicht om op eerste verzoek van JBcustomizing events en/of een door haar ingeschakelde derde, zich te identificeren. 

5. Deelnemer dient gedurende haar deelname aan het Evenement zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het Evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. Indien en voor zover van toepassing dient Deelnemer zich in dit verband te houden aan de door (werknemers van) JBcustomizing events gedane aanwijzingen en instructies.  

6. De deelname aan het Evenement is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Deelnemer is verplicht zich te allen tijde aan de veiligheidsvoorschriften te houden. De organisatoren, sponsoren, andere deelnemers en leden van de organisatie van JBcustomizing events zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de opgelopen schade tijdens het Evenement aan Deelnemers, de auto's en/of derden voor zover het Evenement gerelateerde activiteiten zijn.  

7. Het is verboden glaswerk, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens en/of overige gevaarlijke voorwerpen, waaronder in ieder geval begrepen alle wettelijk verboden zaken en stoffen, mee te brengen naar het Evenement.  

8. Ingeval van het niet naleven van de (gedrags)regels, het instructieboek en/of wangedrag van Deelnemer (en/of de minderjarige), is JBcustomizing events gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen en de desbetreffende Deelnemer te ontzeggen van verdere deelname aan het Evenement.  

9. Deelnemer aan het Evenement dienen te zijn verzekerd en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Dit geldt zowel voor de Bestuurder als de Bijrijder. Tevens dient Deelnemer te verklaren dat de auto die is ingeschreven voor het Evenement voldoet aan de Wegenverkeerswetgeving voor het gebruik op de openbare weg.  

10. Deelnemer dient de auto die is ingeschreven voor het Evenement WAM verzekerd te hebben voor het gebruik op de openbare weg.  

11. Deelnemer dient een half uur voor aanvang het Evenement aanwezig te zijn om de route, de regels en het instructieboekje door te lopen. Indien Deelnemer niet op tijd aanwezig is kan JBcustomizing events Deelnemer de toegang tot deelname aan het Evenement weigeren.  

 

Artikel 9 - Uitvoering van de dienstverlening 

1. JBcustomizing events zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. JBcustomizing events staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.  

2. Bij de uitvoering van de Diensten is JBcustomizing events niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Deelnemer op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. 

3. JBcustomizing events is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.  

4. Partijen maken duidelijke afspraken over communicatie. JBcustomizing events is hierin leidend en geeft richtlijnen aan die door Deelnemer opgevolgd dienen te worden.  

5. Partijen dienen duidelijke afspraken te maken over eventuele calamiteiten en veiligheid. JBcustomizing events is hierin leidend en geeft de richtlijnen aan die door Deelnemer opgevolgd dienen te worden. 

6. Indien er Deelnemers voor het Evenement uitvallen kunnen andere Deelnemers zich inschrijven. Indien er teveel aanmeldingen zijn, zal JBcustomizing events een reservelijst opstellen.  

7. Wegens de geldende wet- en regelgeving kan het zijn dat er bij de uitvoering van het Evenement minder Deelnemer toegestaan zijn. JBcustomizing events zal hiervoor een passende oplossing komen. Dit zal voor Deelnemers geen grond vormen om de Overeenkomst op te zeggen.  

 

Artikel 10 - Prijzen en betaling 

1. Alle prijzen getoond aan Deelnemer zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.  

2. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode. 

3. Deelnemer dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van JBcustomizing events, alvorens Deelnemer kan deelnemen aan het Evenement.  

4. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Deelnemer wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Deelnemer uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 11 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

1. JBcustomizing events gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Deelnemer en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal JBcustomizing events de betrokkene hierover informeren. 

2. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van JBcustomizing events verwerkt worden. Deelnemer staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Deelnemer JBcustomizing events tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 

3. Indien JBcustomizing events op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.  

 

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding 

1. JBcustomizing events heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Deelnemer nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor JBcustomizing events gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.  

2. JBcustomizing events is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Deelnemer in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Deelnemer schriftelijk worden bevestigd. 

3. JBcustomizing events is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Deelnemer voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Deelnemer verplicht om JBcustomizing events te vergoeden voor elk financieel verlies dat JBcustomizing events lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Deelnemer. 

 

Artikel 13 - Overmacht 

1. JBcustomizing events is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. 

2. Onder overmacht aan de zijde van JBcustomizing events wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van JBcustomizing events, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Deelnemer of diens derden aan JBcustomizing events zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) JBcustomizing events of door haar ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van JBcustomizing events buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Deelnemer worden betaald. JBcustomizing events is niet verplicht om Deelnemer te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping. 

 

Artikel 15 - Beperking van aansprakelijkheid 

1. Indien deelname aan het Evenement leidt tot aansprakelijkheid van JBcustomizing events, is die aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de Overeenkomst, althans het totale bedrag dat maximaal per jaar door de verzekeringsmaatschappij van JBcustomizing events per gebeurtenis wordt uitgekeerd, doch slechts ten aanzien van de door Deelnemer geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens JBcustomizing events. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.  

2. JBcustomizing events is niet aansprakelijk voor de wijze waarop het programma, al dan niet in gewijzigde vorm, wordt ingevuld, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement. 

3. JBcustomizing events sluit haar aansprakelijkheid uit voor verlies van kleding, zaken en/of andere eigendommen van Deelnemer en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. 

4. JBcustomizing events sluit haar aansprakelijkheid uit voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of andere lichamelijk letsel van Deelnemer in verband met het Evenement. 

5. JBcustomizing events sluit uitdrukkelijk alle schade uit ontstaan door of aan andere Deelnemer, of de auto's van andere Deelnemers.  

6. JBcustomizing events sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. JBcustomizing events is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. 

7. JBcustomizing events is slechts aansprakelijk voor door de Deelnemer geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Deelnemer toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van JBcustomizing events, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het JBcustomizing events verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het JBcustomizing events wordt onder meer uitgesloten voor:  

  • schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het JBcustomizing events ingeschakelde personen ten behoeve van het Evenement en de door deze derden ingeschakelde personen; 

  • schade ten gevolge van het niet opvolgen van door JBcustomizing events gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen; 

  • (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Evenement; 

  • schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemer en; 

  • schade ten gevolge van verlies, schade en/of diefstal van zaken c.q. eigendommen van Deelnemer en/of de houder van een Toegangsbewijs.  

8. Deelnemer vrijwaart JBcustomizing events voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Deelnemer aan een derde is geleverd en mede bestond uit door JBcustomizing events geleverde Diensten, tenzij Deelnemer kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van JBcustomizing events. 

9. JBcustomizing events staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens JBcustomizing events verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 

10. Alle aanspraken van Deelnemer wegens tekortschieten aan de zijde van JBcustomizing events vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij JBcustomizing events binnen een jaar nadat Deelnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van JBcustomizing events 

 

Artikel 16 - Intellectuele Eigendomsrechten  

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van JBcustomizing events waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle rapportages en routekaarten berusten uitsluitend bij JBcustomizing events en worden niet overgedragen aan Deelnemer tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  

2. Het is Deelnemer verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van JBcustomizing events rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van https://www.jbcustomizingevents.com/. Indien Deelnemer wijzigingen wenst aan te brengen in door JBcustomizing events opgeleverde zaken, dient JBcustomizing events expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.  

3. Het is Deelnemer verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van JBcustomizing events rusten anders te gebruiken dan voor de deelname aan het Evenement.  

4. Deelnemer geeft toestemming aan JBcustomizing events om foto’s te maken van het opgeleverde, en/of de door Deelnemer gemaakte foto’s van het opgeleverde te plaatsen op zijn website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden. 

 

Artikel 17 - Vrijwaring en juistheid van informatie 

1. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan JBcustomizing events verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan JBcustomizing events zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.  

2. Deelnemer vrijwaart JBcustomizing events van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden. 

 

Artikel 18 - Klachten 

1. Indien Deelnemer niet tevreden is over de service van JBcustomizing events of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Deelnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@jbcustomizingevents.com met als onderwerp “Klacht”. 

2. De klacht moet door Deelnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil JBcustomizing events de klacht in behandeling kunnen nemen. 

3. JBcustomizing events zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

 

Artikel 19 - Toepasselijk recht 

1. Op de rechtsverhouding tussen JBcustomizing events en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.  

2. JBcustomizing events heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Deelnemer hiervan op de hoogte stellen. 

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen JBcustomizing events en Deelnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Limburg, locatie Roermond tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. 

 

Roermond, 25 februari 2021